Sunday, 26 June 2022
නව පුවත්

ගෘහාශ්‍රිතව සිටින සුරතල් සතුන් එන්නත්කරණය කරන්න- අධ්‍යක්ෂ මහජන සෞඛ්‍ය පශු වෛද්‍ය සේවා

Posted On Saturday, 04 June 2022 17:10

මාධ්‍යවේදීප්‍රගීත්එක්නැළිගොඩපැහැරගෙනගොස්ඝාතනයකිරීමේසිද්ධියසම්බන්ධයෙන්අධිචෝදනාලැබසිටිනයුදහමුදාබුද්ධිඅංශනිලධාරීන් 9 දෙනාජුනිමස 13 වැනිදාදක්වාරක්ෂිතබන්ධනාගාරගතකිරීමටකොළඹමහාධිකරණවිනිසුරුමඩුල්ලඅද 06.03 නියෝගකළේය.

සාධාරණනඩුවිභාගයකටඅගතියක්වනමෙමනඩුවේපැමිණිල්ලේසාක්ෂිකරුවන්ටබාධාකළබවටඑල්ලවූචෝදනාවක්මතඔවුන්රක්ෂිතබන්ධනාගාරගතකෙරුණිවිත්තිකරුවන් 9 දෙනාටනඩුවිභාගයආරම්භයේදීමඇපනියමකෙරුණේනඩුවේසාක්ෂිකරුවන්ටමැදිහත්වීමෙන්වළකිනකොන්දේසියමත.

මාධ්‍යවේදීප්‍රගීත්එක්නැළිගොඩපැහැරගෙනගොස්ඝාතනයකිරීමේසිද්ධියටඅදාළවගිරිතලේයුදහමුදාකඳවුරටඅනුයුක්තවසේවයකළයුදහමුදාබුද්ධිඅංශනිලධාරීන් 9 දෙනකුටඑරෙහිවනීතිපතිවරයාවිසින්චෝදනා 17කින්සමන්විතඅධිචෝදනාගොනුගොනුකරතිබුණි.

ලුතිනන්කර්නල්ෂම්මිඅර්ජුන්කුමාරරත්නආර්.එම්.පී.කේරාජපක්ෂහෙවත්නාදන්ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ප්රියන්තදිලංජන්උපසේනහෙවත්සුරේෂ්එස්.එම්රවීන්ද්‍රරූපසේනහෙවත්රංජිවයි.එම්.චමින්දකුමාරඅබේරත්නඑස්.එම්.කනිෂ්කගුණරත්නඅයියසාමිබාලසුබ්‍රමනියම්ඩී.ජී.ටීප්‍රසාද්ගමගේසහටී..ආර්පීරිස්නඩුවේවිත්තිකරුනීතිපතිවරයාවිසින්නම්කරඇත.

Posted On Friday, 03 June 2022 17:40

මැයි 9 වැනිදාමයිනගෝගමසහගෝඨාගමයනප්‍රදේශවලඇතිවූසිද්ධීන්සම්බන්ධයෙන්කොළඹනාගරිකමන්ත්‍රීමහින්දකහඳගමමහතාජුනි 8 වැනිදාදක්වාරක්ෂිතබන්ධනාගාරගතකිරීමටකොළඹකොටුවමහේස්ත්‍රාත්තිළිණගමගේමහතාඅදනියෝගකළේය.

ගාලුමුවදොරප්‍රහාරයේසිද්ධියේ 26 වැනිසැකකරුලෙසරහස්පොලිසියකහඳගමනම්කළේය.

අපරාධපරීක්ෂණදෙපාර්තමේන්තුවවෙනුවෙන්පෙනීසිටිනියෝජ්‍යසොලිසිටර්ජනරාල්ලක්මිණිගිරිහාගමකියාසිටියේමැයි 9 වැනිදාගාලුමුවදොරදෙසටපාගමනින්පැමිණිවිරෝධතාකරුවන්සමඟකහඳමකලහකාරීලෙසහැසිරුණුබවටසාක්ෂිකරුවන්කිහිපදෙනෙකුප්‍රකාශලබාදීඇතිබවයි.

කෙසේවෙතත්සැකකරුවෙනුවෙන්පෙනීසිටිජ්‍යෙෂ්ඨනීතීඥජයන්තනානායක්කාරමහතාඅධිකරණයටදන්වාසිටියේතමසේවාදායකයාකිසිවකුටශාරීරිකහානියක්සිදුකළබවටනිශ්චිතසාක්ෂිනොමැතිබවයිඊටප්‍රතිචාරදක්වමින්ඩී.එස්.ජීගිරිහාමගමහතාචෝදනාකළේසැකකරුනීතිවිරෝධීරැස්වීමකසාමාජිකයෙකුවීපොදුචේතනාවෙන්අපරාධයකටසම්බන්ධවීඇතිබවයිතත්ත්වයසැලකිල්ලටගත්මහේස්ත්‍රාත්වරයාසැකකරුජුනි 8 වැනිදාදක්වාරක්ෂිතබන්ධනාගාරගතකිරීමටනියෝගකළේය.

Posted On Friday, 03 June 2022 17:36

ආන්දෝලනාත්මකමල්වානදේපලනඩුවෙන්හිටපුමුදල්අමාත්‍යබැසිල්රාජපක්ෂසහතිරුකුමාර්නඩේසන්නිදොස්කොටනිදහස්කිරීමටගම්පහමහාධිකරණයඅදනියෝගකළේය.

සාධාරණසැකයකින්තොරවවිත්තිකරුවන්ගේවරදඔප්පුකිරීමටපැමිණිල්ලඅපොහොසත්වීමමතවිත්තිකරුවන්දෙදෙනානිදොස්කොටනිදහස්කිරීමටගම්පහමහාධිකරණවිනිසුරුනිමල්රණවීරමහතාවිසින්නියෝගකරනලදීමල්වාන - දොම්පේඅක්කර 16 ඉඩමක්සම්බන්ධයෙන්චෝදනාතුනක්යටතේවිත්තිකරුවන්දෙදෙනෙකුටඑරෙහිවනීතිපතිවරයාඅධිචෝදනාගොනුකරතිබුණි.

විත්තිකරුවන්නිදහස්කිරීමටනියෝගකළමහාධිකරණවිනිසුරුවරයාපැමිණිල්ලසාධාරණසැකයකින්තොරවඔප්පුකිරීමටපැමිණිල්ලඅපොහොසත්වීඇතිබවනිරීක්ෂණයකළේනඩුවිභාගයේදීපැමිණිල්ලේසාක්ෂිකරුවෙකුවනමුදිතජයකොඩිFCID හමුවේඅසත්‍යප්‍රකාශයක්කළබවපිළිගත්බවමහාධිකරණවිනිසුරුවරයාවැඩිදුරටත්සඳහන්කළේය

පැමිණිල්ලේපළමුසාක්‍ෂිකරුලබාදෙනසාක්‍ෂිසැලකිල්ලටගෙනනඩුවකසාක්‍ෂිඉදිරියටගෙනනොයනබවනීතිපතිදෙපාර්තමේන්තුවමීටපෙරගම්පහමහාධිකරණයටදැනුම්දුන්නේය.

නීතිපතිවරයාවෙනුවෙන්පෙනීසිටිනියෝජ්‍යසොලිසිටර්ජනරාල්ශනිල්කුලරත්නමහතාඅධිකරණයටකරුණුදක්වමින්කියාසිටියේපැමිණිල්ලේපළමුසාක්ෂිකරුතමාඑෆ්සීඅයිඩීයටපැමිණිල්ලක්නොකළබවටසාක්ෂිලබාදීඇතිබැවින්නඩුවේසාක්ෂිතවදුරටත්ඉදිරියටගෙනනොයනබවයිඔහුප්රකාශයේඅත්සනහඳුනාගත්තේනැත.

මෙමනඩුවගම්පහමහාධිකරණවිනිසුරුනිමල්රණවීරහමුවේකැඳවූඅවස්ථාවේදීවිත්තිකරුවන්දෙදෙනාවනමුදල්අමාත්‍යබැසිල්රාජපක්ෂසහහිටපුනියෝජ්‍යඅමාත්‍යනිරූපමාරාජපක්ෂගේබිරිඳවනතිරුකුමාර්නඩේසන්යනඅයඅධිකරණයහමුවේපෙනීසිටියහ.

Posted On Friday, 03 June 2022 17:32
Page 11 of 447